Bankmuseum

Banklokalen

Under åren 1985-1987 gjordes en inventering i enheten Jönköping inom Sparbanken ALFA för att undersöka om möbler, inventarier och andra föremål från äldre tider fanns bevarade i sådan omfattning att de kunde sammanföras till någon form av museum.

Inventeringen utföll positivt och man beslöt att förverkliga tanken. I den gamla sparbankslokalen i Vrigstad skulle man återskapa den ursprungliga miljön för att visa hur en sparbanksexpedition, ett kamrersrum och ett styrelserum såg ut i början av 1900-talet.

Att gå ännu längre tillbaka i tiden var inte möjligt, bl. a. av det skälet att sparbankerna då ofta saknade egna fastigheter. Rum för de få expeditionstillfällena – i regel en förmiddag i veckan – ställdes till förfogande i offentliga byggnader och verksamheten sköttes på frivillighetens grund. Dessutom finns mycket litet bevarat i fråga om möbler från den tidigaste verksamheten. Siktet ställdes därför in på början av seklet, inte minst därför att den nu tidstroget inredda expeditionslokalen togs i bruk av Vrigstads Sparbank år 1913.

Inventering, planering och genomförande av detta projekt har letts av två pensionerade tjänstemän i banken, Lennart Ringstedt, Jönköping, och Ingmar Carlson, Nässjö, båda med mångårig tjänstgöring i sparbanken och med många personaliga minnen från och stora kunskaper om gångna tiders sparbanksverksamhet. Resultatet av deras med aldrig sinande intresse och entusiasm bedrivna arbete är Gamla Bankgården i Vrigstad.

Se en film från Vrigstad Sparbank år 1915 – klicka här.